مقالات آموزشی

مقالات
مفهوم و عملکرد NAT

مفهوم و عملکرد NAT

هدف اولیه NAT بدین صورت تعریف شده است که کاربران داخلی سازمان با آدرس غیر اینترنتی صرفا با تعداد محدودی آدرس اینترنتی بتوانند با شبکه اینترنت ارتباط ب ...