قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

آئين نامه ثبت نام

1- حضور مرتب و منظم دانش پژوهان در تمام فعالیتهای آموزشی طبق برنامه اعلام شده الزامی است.

2- رعایت شئونات اسلامی ،حفظ حرمت کلاس و استاد برای کلیه افراد الزامی است.

3- غیبت در بیش ازیک چهارم کل ساعات هر کلاس  در هر دوره موجب محرومیت از شرکت در دوره خواهد شد و از دانش پژوه آزمون به عمل نمی آید.

4-   برای دانشجویانی که  در بیش از یک چهارم ساعات هر کلاس  غیبت داشته  باشند و یا نمره آنها کمتر از حد نصاب منظور شده باشد به هیچ عنوان گواهی نامه پایان دوره صادر نخواهد شد.

5-  شرکت در آزمون اجباری و الزامی است و ملاک قبولی شرکت کنندگان، کسب حداقل امتیاز تعیین شده (60 از 100) برای هر دوره می باشد .(آزمون توسط مرکز آزمون شرکت مهندسی جوان  برگزار می گردد.)

6-  شرکت   از پذیرش افراد دیگر که به عنوان همراه ، خواهان شرکت در کلاس می باشند معذور است.

7- جهت حفظ نظم و حرمت کلاس با شروع و حین برگزاری کلاس ،خاموش بودن تلفن همراه دانش پژوهان الزامی است .

8- متقاضی محترم در صورت نیاز به مشاوره می تواند طبق ساعات اعلام شده به بخش مشاوره آموزش مراجعه نماید.

9- ثبت نام قطعی پس از تکمیل مدارک و واريز وجه انجام مي پذيرد.

10- متقاضي بايد شرايط دوره هايي را كه داراي پيشنياز هستند را طبق يكي از موارد زير احراز نمايد:

  • ارائه گواهینامه معتبر آن دوره از مراکز معتبر علمی
  • شرکت در آزمون تعیین سطح
  • حضور در دوره پیشنیاز
  • تطبیق مدرک تحصیلی با دوره مورد تقاضا
  • سپردن تعهد دال بر اینکه نیازی به گذراندن دوره پیشنیاز ندارد و معلومات مورد نیاز را دارا می باشد.