اخبار

اخبار
برگزاری کارگاه های عملی 1 روزه

برگزاری کارگاه های عملی 1 روزه

از انجایی که بعد از گذراندن دوره های تخصصی شبکه انجام مداوم و مستمر تمرین به صورت عملی از ملزومات ورود و ماندن در بازار کار مهندسی شبکه می باشد ، گروه ...

استخدام نیرو

استخدام نیرو

فهرست مشاغل مورد نیاز دولت کرواسی به همراه فرم ثبت نام ...