تقویم آموزشی تابستان 98

اخبار
تقویم آموزشی تابستان 98

تقویم آموزشی تابستان 98

گروه مهندسی جوان برگزار مینماید.

تقویم آموزشی ترم تابستان 98 

تمامی دوره های آموزشی طبق اخرین سرفصل های بین المللی در لابراتوار مجهز،با تجهیزات واقعی به صورت عملی تدریس میشوند.