پکیج تربیت کارشناس شبکه سطح 1

دوره ها
image description
پکیج تربیت کارشناس شبکه سطح 1
برای ورود به بازار کار مهندسی شبکه نیاز به یک سری دانش های اولیه می باشد که این دانش ها هم در حوزه شناخت کامل زیر ساخت های شبکه و هم در رابطه با سرویس های شبکه ای می باشد. برای کسب این دانش این دوره ب ...

معرفی دوره

برای ورود به بازار کار مهندسی شبکه نیاز به یک سری دانش های اولیه می باشد که این دانش ها هم در حوزه شناخت کامل زیر ساخت های شبکه و هم در رابطه با سرویس های شبکه ای می باشد. برای کسب این دانش این دوره با سرفصلی ترکیبی شامل مباحث CCAN Enterprise ، MCSA و دوره MTCNA Mikrotik  می باشد. این دوره ها با پیش نیاز Network + می باشد که قبل از ورود به سرفصل های اصلی دوره توسط مدرس دوره تدریس خواهد شد. در انتهای تدریس هر بخش یک کارگاه عملی جهت مرور مطالب تدریس شده به صورت عملی بر گزار خواهد شد.برای ورود به بازار کار مهندسی شبکه نیاز به یک سری دانش های اولیه می باشد که این دانش ها هم در حوزه شناخت کامل زیر ساخت های شبکه و هم در رابطه با سرویس های شبکه ای می باشد. برای کسب این دانش این دوره با سرفصلی ترکیبی شامل مباحث CCAN Enterprise ، MCSA و دوره MTCNA Mikrotik  می باشد. این دوره ها با پیش نیاز Network + می باشد که قبل از ورود به سرفصل های اصلی دوره توسط مدرس دوره تدریس خواهد شد. در انتهای تدریس هر بخش یک کارگاه عملی جهت مرور مطالب تدریس شده به صورت عملی بر گزار خواهد شد.برای ورود به بازار کار مهندسی شبکه نیاز به یک سری دانش های اولیه می باشد که این دانش ها هم در حوزه شناخت کامل زیر ساخت های شبکه و هم در رابطه با سرویس های شبکه ای می باشد. برای کسب این دانش این دوره با سرفصلی ترکیبی شامل مباحث CCAN Enterprise ، MCSA و دوره MTCNA Mikrotik  می باشد. این دوره ها با پیش نیاز Network + می باشد که قبل از ورود به سرفصل های اصلی دوره توسط مدرس دوره تدریس خواهد شد. در انتهای تدریس هر بخش یک کارگاه عملی جهت مرور مطالب تدریس شده به صورت عملی بر گزار خواهد شد.

اهداف

افراد پس از گذراندن این دوره مهارت انجام کار در سمت شغلی مرتبط با دوره را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

آشنایی ابتدایی با کامپیوتر

سرفصل ها

Network +

Microsoft (MCSA 2016)

Cisco (CCNA Enterprise)

Mikrotik (MTCNA)

 • CCNA Enterprise:

1. Building a Simple Network

 • Exploring the Functions of Networking
 • Understanding the Host-to-Host Communications Model
 • Introducing LANs
 • Operating Cisco IOS Software
 • Starting a Switch
 • Understanding Ethernet and Switch Operation
 • Troubleshooting Common Switch Media Issues

2. Establishing Internet Connectivity

 • Understanding the TCP/IP Internet Layer
 • Understanding IP Addressing and Subnets
 • Understanding the TCP/IP Transport Layer
 • Exploring the Functions of Routing
 • Configuring a Cisco Router
 • Exploring the Packet Delivery Process
 • Enabling Static Routing
 • Learning Basics of ACL
 • Enabling Internet Connectivity

3. Summary Challenge

 • Establish Internet Connectivity
 • Troubleshoot Internet Connectivity

4. Implementing Scalable Medium-Sized Networks

 • Implementing and Troubleshooting VLANs and Trunks
 • Building Redundant Switched Topologies
 • Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
 • Routing Between VLANs
 • Using a Cisco IOS Network Device as a DHCP Server
 • Understanding Layer 3 Redundancy
 • Implementing RIPv2

5. Introducing IPv6

 • Introducing Basic IPv6
 • Understanding IPv6 Operation
 • Configuring IPv6 Static Routes

6. Troubleshooting Basic Connectivity

 • Troubleshooting IPv4 Network Connectivity
 • Troubleshooting IPv6 Network Connectivity

7. Implementing Network Device Security

 • Securing Administrative Access
 • Implementing Device Hardening
 • Implementing Advance Security

8. Implementing an EIGRP-Based Solution

 • Implementing EIGRP
 • Implementing EIGRP for IPv6

9. Summary Challenge

 • Troubleshooting a Medium-Sized Network
 • Troubleshooting Scalable Medium-Sized Network

10. Implementing a Scalable OSPF-Based Solution

 • Understanding OSPF
 • Multiarea OSPF IPv4 Implementation
 • Implementing OSPFv3 for IPv6
 • Troubleshooting Multiarea OSPF

11. Implementing Wide-Area Networks

 • Understanding WAN Technologies
 • Understanding Point-to-Point Protocols
 • Configuring GRE Tunnels
 • Configuring Single-Homed EBGP

12. Network Device Management

 • Implementing Basic Network Device Management
 • Evolution of Intelligent Networks
 • Introducing QoS
 • Managing Cisco Devices
 • Licensing

13. Summary Challenge

 • Troubleshooting Scalable Multiarea Network
 • Implementing and Troubleshooting Scalable Multiarea Network

 

 • Microsoft MCSA 2016

(70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

(70-741)Networking with Windows Server 2016Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP

Implement network connectivity and remote access solutions

Implement core and distributed network solutions

Implement an advanced network infrastructure

Implement WSUS

Implement DFS

Implement WDS

(70-742)Identity with Windows Server 2016
       (Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
       Manage and maintain AD DS
       Create and manage Group Policy

Implement Tree And Child Domain

Implement Forest Trust

 • MTCNA :
 • About  MikroTik
 • First time accessing the router
 • Router OS command line interface (CLI)
 • Router OS CLI principles
 • Initial configuration (Internet access)
 • Upgrading Router OS
 • Router identity
 • Manage Router OS logins
 • Manage Router OS services
 • Managing configuration backups
 • Resetting a Router OS device
 • Reinstalling a Router OS device (Netinstall)
 • Router OS license levels
 • Sources of additional information
 • DHCP server and client
 • Address Resolution Protocol (ARP)
 • Bridging overview
 • Bridge wireless networks
 • Routing overview
 • Static routing
 • 802.11a/b/g/n/ac Concepts
 • Setup a simple wireless link
 • Wireless Security and Encryption
 • Monitoring Tools
 • Firewall principles
 • Firewall Filter in action
 • Basic Address-List
 • Source NAT
 • Destination NAT
 •  

 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت
1 4-5 ماه 21 مرداد 1403 9,100,000 تومان عادی یک شنبه ها(ساعت 16-20)