مقالات آموزشی

مقالات
نگهداری GRE Tunnel با keep-alive

نگهداری GRE Tunnel با keep-alive

در تونل GRE در صورتی که یکی از طرفین ارتباط تونل قطع شود، طرف مقابل قادر به تشخیص قطعی تونل و down کردن line protocol نیست و لذا ترافیک ها روی مسیر تو ...