دوره ها
image description
CCNP Data Center
CCNP DATA CENTER DCCOR 350-601 سرعت وسطح دست رسی بالا از مشخصه های یک Data Center خوب میباشد. Data Center ها برای توسعه سریع برنامه ها و پشتیبانی توسط یک زیربنای بسیار انعطاف پذیر ساخته شده اندو در ...

معرفی دوره

CCNP DATA CENTER DCCOR 350-601

سرعت وسطح دست رسی بالا از مشخصه های یک Data Center خوب میباشد. Data Center ها برای توسعه سریع برنامه ها و پشتیبانی توسط یک زیربنای بسیار انعطاف پذیر ساخته شده اندو در واقع هسته اصلی کسب و کارهایی که در عصر دیجیتال ما در رقابت با یکدیکر هستند،میباشند.

گواهینامه Data Center CCNP  توانایی نصب، پیکربندی، مدیریت Data Center را به شما خواهد داد. به دست آوردن دانش پایه از زیرساخت هایData Center، مفاهیم و فن آوری شبکه در Data Center، شبکه های ذخیره سازی، محاسبات مجتمع، مجازی سازی شبکه، اتوماسیون Data Center و ارکستراسیون، وآشنایی با ساختار مرکزی تجهیزات سیسکو

اهداف

اخذ گواهینامه CCNP Data Center اعتماد و اطمینان شما را در انجام مهارت های زیر فراهم میکند:

 نصب و پیکر بندی وحفاظت از تکنولوژی دیتا سنتر 
پایه گذاری در زیرساخت دیتا سنترها ذخیره سازی شبکه ای 
مفاهیم و فناوری شبکه دیتاسنتر محاسبات یکپارچه 
مجازی سازی شبکه ای
اتوماسیون دیتاسنتر
زیرساخت مرکزی تجهیزات سیسکو (ACI)

پیش نیاز

CCNA EN

سرفصل ها

Implementing and Operating Cisco DataCenterCore Technologies v1.0 (350-601)

1.0 Network
1.1  Apply routing protocols
1.1.a  OSPFv2, OSPFv3
1.1.b  MP-BGP
1.1.c  PIM
1.1.d  FHRP 
1.2  Apply switching protocols such as RSTP+, LACP and vPC
1.3  Apply overlay protocols such as VXLAN EVPN and OTV
1.4  Apply ACIconcepts
1.4.a  Fabric setup
1.4.b  Access policies 
1.4.c  VMM
1.4.d  Tenant policies
1.5  Analyze packet flow (unicast, multicast, and broadcast)
1.6  Analyze Cloud service and deployment models (NIST 800-145)
1.7  Describe software updates and their impacts
1.7.a  Disruptive / nondisruptive
1.7.b  EPLD
1.7.c  Patches
1.8  Implement network configuration management
1.9  Implement infrastructure monitoring such as NetFlow and SPAN
1.10  Explain network assurance concepts such as streaming telemetry

2.0  Compute   
2.1  Implement Cisco Unified Compute System Rack Servers
2.2  Implement Cisco Unified Compute System Blade Chassis
2.2.a  Initial setup
2.2.b  Infrastructure management
2.2.c  Network management (VLANs, pools and policies, templates, QoS)
2.2.d  Storage management (SAN connectivity, Fibre Channel zoning, VSANs, WWN 
pools, SAN policies, templates)
2.2.e  Server management (Server pools and boot policies)
2.3  Explain HyperFlex Infrastructure Concepts and benefits (Edge and Hybrid Architecture vs 
all-flash)
2.4  Describe firmware and software updates and their impacts on B-Series and C-Series 
servers
2.5  Implement compute configuration management (Backup and restore)
2.6  Implement infrastructure monitoring such as SPAN and Intersight

3.0  Storage Network
3.1  Implement Fibre Channel
3.1.a  Switch fabric initialization
3.1.b  Port channels
3.1.c  FCID
3.1.d  CFS
3.1.e  Zoning
3.1.f  FCNS
3.1.g  Device alias
3.1.h  NPV and NPIV
3.1.i  VSAN
3.2  Implement FCoE Unified Fabric (FIP and DCB)
3.3  Describe NFS and NAS concepts
3.4  Describe software updates and their impacts (Disruptive/nondisruptive and EPLD)
3.5  Implement infrastructure monitoring

4.0  Automation
4.1  Implement automation and scripting tools
4.1.a  EEM
4.1.b  Scheduler 

4.1.c  Bash Shell and Guest Shell for NX-OS
4.1.d  REST API
4.1.e  JSON and XML encodings
4.2  Evaluate automation and orchestration technologies
4.2.a  Ansible
4.2.b  Puppet
4.2.c  Python
4.2.d  POAP
4.2.e  DCNM
4.2.f  UCSD
4.2.g  PowerShell

5.0  Security
5.1  Apply network security
5.1.a  AAA and RBAC
5.1.b  ACI contracts and microsegmentation
5.1.c  First-hop security features such as dynamic ARP inspection (DAI), DHCP
snooping, and port security
5.1.d  CoPP
5.2  Apply compute security
5.2.a  AAA and RBAC
5.2.b  Keychain authentication
5.3  Apply storage security
5.3.a  AAA and RBAC
5.3.b  Port security
5.3.c  Fabric binding

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت